Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens

Privacyverklaring Octatube

Octatube respecteert jouw privacy en beschermt je gegevens. De persoonlijke informatie die je ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. We gaan zorgvuldig en in overeenstemming met de wet om met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen we welke persoonsgegevens we van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je hebt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Octatube Holding BV en de aan haar gelieerde ondernemingen, hierna aangeduid als Octatube.

Waarom wij je persoonsgegevens verwerken

Als je gebruik maakt van onze producten, diensten of website(s) kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens die verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het solliciteren via onze website.

 • Wij gebruiken je persoonsgegevens en automatisch verkregen gegevens voor onder meer de volgende doeleinden:
 • Voor nakoming van geldende wet- en regelgeving
 • Voor het doen vaan aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten
 • Voor het sluiten en nakomen van een overeenkomst
 • Voor het gebruik van onze diensteverlening en/of gebruik van jouw dienstverlening of producten
 • Voor het onderhouden van zakelijke relaties
 • Voor het informeren over en aanbieden van onze diensten (marketing)
 • Voor de afhandeling van je verzoek om informatie of je klacht
 • Voor verwerking van je sollicitatie
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor het bieden van functionaliteiten op de website(s)
 • Voor het analyseren van websitebezoek en het optimaliseren van de website(s)
 • Voor het veilig en bereikbaar houden van onze website(s)
   

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Octatube, zoals zakelijke contacten, contactpersonen van leveranciers en andere partners, sollicitanten. We krijgen die gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je contact met ons opneemt via telefoon of email of wanneer je onze website(s) bezoekt.

We verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, (zakelijke) adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en andere contactgegevens die je aan ons vertrekt via e-mail, telefoon of via formulieren op onze website(s)
 • Als je bij ons solliciteert: Curriculum vitae (CV) (inclusief foto/video, leeftijd, geslacht), informatie over opleiding en werkervaring, eventuele referenties en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat.

Bij het bezoek aan onze website(s) verzamelen wij gegevens over je gebruik van deze site(s) en het apparaat en software waarmee je de website(s) bezoekt.

 • Je IP-adres en (geo)locatie
 • Informatie over het type apparaat dat je gebruikt (inclusief internetbrowserinformatie, eventuele taalstinstellingen en informatie over het besturingssysteem)
 • Datum (en tijd) waarop je de website hebt bezocht
 • Informatie over websitegebruik, zoals welke pagina’s je hebt bezocht, hoe lang je op de website bent geweest en vanaf welke website je op onze website bent gekomen.

Publieke gegevens:
We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit blijkt dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening. In dat geval kunnen we je benaderen conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet (meer) door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ bedoelen we gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@octatube.nl zodat wij die gegevens kunnen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Octatube) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Octatube blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en andere technologieën

We maken gebruik van cookies op onze website(s) om u de beste gebruikerservaring te bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website opgeslagen wordt op je computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we je voorkeuren en instellingen opslaan en analyseren hoe onze website(s) presteren. We hebben een cookie-verklaring opgesteld. Zie hier.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Dat betekent dat je bij ons kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben geregistreerd en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. Je kunt de persoonsgegevens die we van jou hebben laten corrigeren als je deze onjuist vindt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door  Octatube. Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang.

Je hebt ook het recht ons te vragen mee te werken aan de overdracht van je persoonsgegevens aan een andere partij. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je verzoek sturen naar info@octatube.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Daarmee bescherm je je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Octatube we kunnen je conform het bepaalde in de AVG om een administratieve vergoeding vragen voordat aan je verzoek voldoen.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om je gegevens langer te bewaren. We bewaren je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste contact. IP-adressen slaan we op in logfiles die we 30 dagen op de webserver bewaren. We bekijken deze gegevens alleen als we daar vanwege beveiligingsredenen noodzaak toe zien.

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

Octatube neemt maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als op technisch gebied. Zo proberen we misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan.

Voor de beveiliging van onze website(s) nemen we bijvoorbeeld diverse maatregelen waaronder veiligheidscontroles en het gebruik van encryptietools. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor Octanen waarvoor dit noodzakelijk is. Octanen gaan volgens onze Code of Conduct om met vertrouwelijke gegevens en informatie.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor je privacy, dan zullen wij je daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@octatube.nl.

Contactgegevens

Octatube
Telefoonnummer: (0)15-7890000
E-mailadres:  info@octatube.nl
Bezoekadres:  Rotterdamseweg 200
2628 AS Delft
Nederland

Ook als er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via bovenstaande contactgegevens.

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.  Wijzigingen publiceren wij op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.

Deze versie is opgesteld in januari 2023.